Blogg

juli 28, 2017

Kyrkomötet: Motion 2017:99 Begravningsverksamhet

av Elsa Christersson

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att avslå föreslagna ändringar i kyrkoordningen i kyrkostyrelsens skrivelse 2017:5 Begravningsverksamheten.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utifrån redan gjorda utredningar, hos regeringen framhålla behovet av en samordning av krematorieverksamheten.
 3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmärksamma biskopsmötet på vikten av att vid visitationer och samtal uppmärksamma det värde kyrkogårdarna har som mötesplatser.
juli 12, 2017

Kyrkomötet: Motion 2017:31 Förtroendevalda på nationell nivå och i stiften

av Ylva Wahlström Ödmann

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda en eventuell neddragning av antal ledamöter i kyrkomötet, kyrkostyrelsen och stiftsfullmäktige. Samtidigt som tydliga politiska resurser ska tilldelas nomineringsgrupperna, som är stationerade i kyrkokansliet respektive stiftskanslierna.
juli 11, 2017

Kyrkomötet: Motion 2017:30 Strategi för kyrkans internationella arbete

av Ylva Wahlström Ödmann

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tydligt lyfta det medicinska biståndsarbetet.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tydligt lyfta funktionsnedsattas rättigheter vid vårt bistånd och missionsarbetet.

Motivering

Idag nås vi av beskedet att Sida kommer att ta bort biståndet där organisationerna
inte är beredda att utföra aborter, för då blir det så många illegala aborter.…

juni 12, 2017

Kyrkomötet: Motion 2017:27 Fler språkkunniga förkunnare

av Ylva Wahlström Ödmann

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att prästkandidater kan byta ut grekiskan eller hebreiskan till ett levande språk, dock ska språkorienteringen genomföras via bibelvetenskapen.
 2.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att prästkandidater även fortsättningsvis kan få dispens på medicinsk grund, kring språksvårigheter.
juni 3, 2017

Kyrkomötet: Motion 2017:3 Behovsstyrda tjänster i Svenska kyrkan

av Elsa Christersson

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över nuvarande ordning och föreslå en förändring som syftar till att ge vidgade möjligheter för kyrkoråd och kyrkoherde att inrätta tjänster utifrån församlingens behov.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra möte överlämna förslag på hur diakonens arbetsuppgifter kan utvidgas.
juli 26, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:74 Nationella beslut och barnkonsekvensanalyser

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkomötets presidium att utarbeta ett förslag till
reglering i kyrkomötets arbetsordning om att det vid beredningen av motioner ska
göras barnkonsekvensanalyser inför behandlingen i kyrkomötet och att barnkonsekvensanalyserna ska dokumenteras och bifogas varje beslut i kyrkomötet.…

juli 25, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:39 Möjligheten att höra ord och ton i våra kyrkor

av Elsa Christersson och Hildegard Jarskog
 

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram modeller för
  ljudanläggningar som kan användas i olika typer av kyrkorum.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att anslå särskilda medel till en särskild fond från vilken församlingarna kan ansöka om bidrag till bra ljudanläggningar.
juli 25, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:66 Förstärkning av församlingsrådens ställning

av Elsa Christersson
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att redan nu titta på hur
instruktionen för församlingsråden kan förtydligas och ge råden en klar roll i
församlingsarbetet. Detta kan ske samtidigt med att resultatet av uppföljningen
redovisas.…