juli 2016

juli 26, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:74 Nationella beslut och barnkonsekvensanalyser

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkomötets presidium att utarbeta ett förslag till
reglering i kyrkomötets arbetsordning om att det vid beredningen av motioner ska
göras barnkonsekvensanalyser inför behandlingen i kyrkomötet och att barnkonsekvensanalyserna ska dokumenteras och bifogas varje beslut i kyrkomötet.…

juli 25, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:66 Förstärkning av församlingsrådens ställning

av Elsa Christersson
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att redan nu titta på hur
instruktionen för församlingsråden kan förtydligas och ge råden en klar roll i
församlingsarbetet. Detta kan ske samtidigt med att resultatet av uppföljningen
redovisas.…

juli 25, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:39 Möjligheten att höra ord och ton i våra kyrkor

av Elsa Christersson och Hildegard Jarskog
 

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram modeller för
    ljudanläggningar som kan användas i olika typer av kyrkorum.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att anslå särskilda medel till en särskild fond från vilken församlingarna kan ansöka om bidrag till bra ljudanläggningar.
juli 19, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:70 Öka miljödiplomeringen efter FN:s antagna miljömål

av Ylva Wahlström m.fl.
 

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över hur man kan stärka utvecklingen kring miljödiplomeringen i hela Svenska kyrkans organisation.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta ekonomiska medel för att möjliggöra miljödiplomeringen för alla församlingar och pastorat som inte ekonomiskt klarat av steg 1 i miljödiplomeringen.
juli 18, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:38 Kunskapsförstärkning av Svenska kyrkans organisation

av Terence Hongslo
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att främja en kunskapsförstärkning av Svenska kyrkans organisation på alla nivåer genom att stödja Svenska kyrkans forskningsenhets satsning ”Social innovation i Svenska kyrkan” för att utveckla en utbildning för personer i ledande funktioner (både förtroendevalda och anställda medarbetare).…

juli 17, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:37 Miljödiplomeringen behöver ta hänsyn till den kemiska miljön

av Terence Hongslo
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera församlingar,
pastorat och stift att användning av oparfymerade produkter blir ett led i miljödiplomeringen av Svenska kyrkans lokaler.

Motivering

Miljödiplomeringen behöver ta hänsyn till den kemiska miljön.…

juli 17, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:36 Gör kyrkan tillgänglig för alla

av Terence Hongslo

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera stift, pastorat
och församlingar att Svenska kyrkans lokaler hålls parfymfria gällande både kyrkans personal, förtroendevalda och besökare.

Motivering

Doftöverkänsliga kan inte besöka allmänna utrymmen där de riskerar att utsättas för parfymdoft.…

juli 17, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:35 Hyggesfritt skogsbruk i Svenska kyrkans skogar

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att Svenska kyrkans
skogar ställs om till hyggesfritt skogsbruk.

Motivering

Skogar med stor artrikedom håller på att förvandlas till trädplanteringar. Detta är en
katastrof för den biologiska mångfalden.…