Vad är miljöpartister i svenska kyrkan?


MPSK De Gröna, är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Det innebär att personer med gröna värderingar som är medlemmar i Svenska kyrkan ställer upp som en nomineringsgrupp i Kyrkovalen.

Vid Kyrkovalet 2017 fick MPSK 6 mandat i Kyrkomötet. I valen till stiftsfullmäktige har MPSK representation i 12 av de 13 stiften. Att vi inte har representation i alla stift beror på att vi saknade kandidater i Visby stift.

Svenska kyrkan är sedan år 2000 ett från staten fristående samfund. Det är Sveriges största trossamfund med 6,1 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan är också en av Sveriges största skogsägare och har stora värden och tillgångar i form av jordbruk och fastigheter samt en mycket omfattande finansförvaltning. Organisationen är mycket lik den organisation som svenska samhället har, dvs. det finns en lokal nivå, en regional och en nationell nivå.

Den lokala nivån - församling/pastorat, ansvarar för den verksamhet som finns närmast medlemmarna. Nivåerna ovanför har främst en administrativ och ekonomisk funktion för kyrkan. Dock är det så att de beslut som tas på stifts- och kyrkomötesnivå, dvs. regional resp. nationell nivå, i högsta grad påverkar arbetet i de lokala sammanhangen.

Därför är det så viktigt att finnas med i de beslutande organen inom Svenska kyrkan för att kunna påverka den konkreta verksamheten och kyrkans utveckling.

Vid Kyrkovalet 2009 var MPSK den största vinnaren procentuellt, med en fördubbling av mandaten i Kyrkomötet från tidigare val och fick 8 av de 251 mandaten. MPSK fick också flera styrelseposter, bl. a en representant i Kyrkostyrelsen. Vid Kyrkovalet 2013 ökade Miljöpartister i Svenska kyrkan, MPSK, från 8 till 12 mandat i Kyrkomötet, en ökning med 50 %. MPSK ställde upp i alla stift i Kyrkovalet 2013 och i många stift ökade mandaten i stiftsfullmäktige med 50 %. MPSK är också lokalt representerat i många pastorat och församlingar och vi har där i vissa fall ökat våra mandat i kyrkofullmäktige med 150 %.