Blogg

april 23, 2021

Lönsamt skogsbruk när man följer naturens egna lagar

Anders Rålin

Den skog som kyrkan har att förvalta bör brukas utan kalhuggning och markberedning, på det sätt som låter det naturliga ekosystemet med sitt livgivande samarbete mellan miljontals organismer förbli nästan ostört. Prästlönetillgångarnas avkastning kan troligen fördubblas, men då krävs utbildning av kyrkans skogstjänstemän och beslutande förtroendevalda.…

april 13, 2021

Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart

Skribenterna bakom inlägget Så blir Svenska kyrkan bättre på biologisk mångfald, som på ett utmärkt sätt förklarat vad Svenska kyrkan borde göra för att uppnå de antagna miljökvalitetsmål som riksdagen antagit för den biologiska mångfalden, frågar till slut vilka nomineringsgrupper som är intresserade av att engagera sig i den viktiga frågan.…

juli 15, 2019

Kyrkomötet: Motion 2019:15 Utbildning i ekoteologi

av Marja Sandin-Wester m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram utbildningsmaterial för
kurser i ekoteologi.

Motivering

Miljö- och klimatproblemen är vår tids, och framtidens, ödesfrågor. Utsläpp av växthusgaser har lett till att jordens medeltemperatur stiger.…

juli 29, 2018

Kyrkomötet: Motion 2018:72 Råd vid bemötande

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en broschyr med råd till alla kyrkans anställda om bemötande av dem som besöker kyrkans verksamheter och bemötande av varandra i arbetslaget.

Motivering

Alla kyrkans anställda borde vara ambassadörer för kyrkan och för den inkluderande gemenskapen.…

juli 29, 2018

Kyrkomötet: Motion 2018:71 Utbildning och handledning för kyrkliga ledare

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att

  1. uppdra till kyrkostyrelsen att tillhandahålla vidareutbildningar för alla kyrkliga ledare,
  2. uppdra till kyrkostyrelsen att erbjuda handledning för alla kyrkliga ledare.

Motivering

Svenska kyrkan borde vara en förebild när det gäller gott ledarskap, men dålig arbets-miljö kan förekomma även i Svenska kyrkan.…

juli 29, 2018

Kyrkomötet: Motion 2018:75 Databas med enkel sökfunktion

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en sökfunktion på Svenska kyrkans nationella hemsida där det går att få fram uppgifter om respektive stift, kontrakt, pastorat och församlingar, där man också kan länka till stifts, kontrakts, pastorats och församlingars hemsidor.…

juli 29, 2018

Kyrkomötet: Motion 2018:74 Kyrkoreservat

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa ett nytt begrepp: kyrko-reservat.

Motivering

Svenska kyrkans skogsinnehav har delar som har ett stort värde för att bevara den biologiska mångfalden. Det avsätts mark på många håll i stiften men uppmärksam-mandet och därmed skyddet av den avsatta marken är låg.…

juli 29, 2018

Kyrkomötet: Motion 2018:73 Uppdrag som gatupräst eller -diakon

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda behovet av uppdrag som gatupräst eller -diakon.

Motivering

Gudstjänstbesöken minskar men behovet av själavård och samtal om existentiella frågor ökar. För många är steget till en gudstjänstlokal alltför stort.…