Blogg

april 5, 2016

Uttalande för en generös flyktingpolitik

Den gyllene regeln säger att 
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
Många av oss Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) har valt partisamhörighet med utgångspunkt från vår egen kristna tro. Valet har fallit på Miljöpartiet som med sina tre gränslösa solidariteter mycket väl harmoniserar med vår tro:

 • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • Solidaritet med kommande generationer
 • Solidaritet med världens alla människor

Vi upplever nu att den tredje solidariteten har urholkats betydligt i samband med regeringens skärpta flyktingpolitik.…

juli 19, 2015

Kyrkomötet: Motion 015:71 Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmana den svenska
regeringen att skynda på arbetet med att ratificera tilläggsprotokollet till ESK-konventionen (ICESCR).

Motivering

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi samarbetar bland annat i
ACT-alliansen där kyrkor världen över bekämpar fattigdom och orättvisor på ett nytt
sätt.…

juli 15, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:45 Utveckla kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa ett projekt för att ta fram
strukturer för hur Svenska kyrkan på nationell nivå ska kunna stärka sitt stöd till
stiftens och församlingarnas arbete med att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet,
inte minst med avseende på miljödiplomering.…

juli 15, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:44 Rådslag kring förvaltning av jord och skog

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett rådslag eller en
konferens för ett brett samtal kring kyrkan som förvaltare av jord och skog.

Motivering

Olika aktörer i Svenska kyrkan behöver, inte minst efter biskopsbrevet om klimatet,
samlas till ett grundläggande samtal, ett rådslag, där alla aspekter på förvaltning av
jord och skog belyses.…

juli 14, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:41 Kyrkogårdar som mötesplatser

av Elsa Christersson m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram underlag och avsätta
medel så att intresserade församlingar kan erbjudas möjlighet att utveckla
kyrkogårdarnas funktion som mötesplatser mellan församlingsmedlemmarna och
mellan anställda och medlemmar genom att kyrkogårdsarbetarna erbjuds utbildning och får avsatt tid för sin roll som kommunikatörer och att övrig personal i sin dagliga verksamhet får möjlighet att naturligt besöka kyrkogårdar och aktivt ta
kontakt med besökarna där.…

juli 6, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:27 Biskop i kanske tio år

av Ylva Wahlström m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda möjligheter för biskopar
att söka sig vidare, via andra uppdrag, än att kandidera till ärkebiskop.

Motivering

Nu är våra biskopar på väg att bli allt yngre.…

juni 27, 2015

Kyrkomötet: Motion 015:10 Klimathotet och fortbildning

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera stiften och församlingarna att ordna studiecirklar kring Ett biskopsbrev om klimatet från biskopsmötet 2014.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillhandahålla en
  fortbildning för personal på alla nivåer som arbetar med skog-, jord- och
  markfrågor gällande att bevara Guds skapelse i en långsiktigt hållbar utveckling med bevarande av biologisk mångfald.
juni 27, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:11 Svenska kyrkans förvaltning av skog

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att 20 procent av Svenska kyrkans skogar avsätts för fri utveckling.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att den av Svenska kyrkan brukade skogen ställs om till kontinuitetsskogsbruk.