Blogg

juni 26, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:9 Ingen parfym av hänsyn till allergiker

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera att kyrkans personal och kyrkvärdar undviker att använda parfym i tjänst.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera att de förtroendevalda undviker att använda parfym vid sina möten.
juni 7, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:26 Gör upp med rasism och antisemitism i vår kyrka

av Ylva Wahlström m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram riktlinjer kring Svenska kyrkans förkunnelse via evangelieboken och kyrkohandboken, som rensar bort allt förakt för den judiska traditionen.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en handlingsplan som på teologisk grund skyddar det unika människovärdet mot den framväxande främlingsfientligheten och rasismen inom såväl kyrkan som samhälle.
maj 20, 2015

Rapport från MPSK riks årsmöte

Miljöpartister i Svenska kyrkan riks, MPSK riks, har haft ett årsmöte 2015-03-28 i Stockholm. Det inleddes med ett föredrag av Per Larsson om ekoteologi. Titeln var ”Utmaningar och motivation i kyrkan inför framtiden”.

Årsmötet fastställde stiftsföreningarnas val av ordinarie styrelseledamöter i MPSK riks styrelse enligt följande:

Luleå stift: Anders Rålin.…

juli 20, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:62 Fattiga EU-migranter

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta en policy för
bemötande av fattiga EU-migranter.

Motivering

Tiggare har återkommit till våra gator. Många tankar väcks hos alla. Svenska kyrkan behöver formulera en policy för hur vi ska bemöta dessa fattiga medmänniskor som helt plötsligt finns mitt ibland oss.…

juli 4, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:20 Att möta människor på kyrkogårdarna

av Elsa Christersson

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta ett projekt för att värna om kyrkans möten med människor via våra kyrkogårdar.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att avsätta medel för en
  projektgrupp där det, förutom förtroendevalda och tjänstemän via kyrkokansliet, också bör ingå en landskapsarkitekt/ingenjör eller motsvarande, samt att avsätta medel för att ersätta försöksförsamlingar för det merarbete som projektet kan komma att innebära.
juni 30, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:16 Ekoteologisk professur

av Ylva Wahlström m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att möjliggöra införandet av en ny
professur i ekoteologi vid något av universiteten i vårt land.

Motivering

Klimat- och miljöproblemen blir alltmer överskuggande för mänskligheten, för
skapelsen i sin helhet och för jordens överlevnad.…

juni 29, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:14 Kulturen som grundläggande uppgift

av Marja Sandin-Wester m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring i kyrkoordningen som innebär att kultur läggs till som en del av församlingens grundläggande uppgift.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta med kulturen som en självständig del i den verksamhetsindelning som finns med i redovisningsmodellen för församlingar och pastorat.
juni 29, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:12 Från teori till handling som förvaltare av skog och mark

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring av kyrkoordningens formulering om prästlönetillgångar 46 kap. 3 § till att lyda: Prästlönetillgångarna ska förvaltas på ett ekologiskt, etiskt och hållbart sätt så att prästlönetillgångarnas biologiska mångfald bevaras och den ekonomiska avkastningen även finns för kommande generationer.