Blogg

juli 19, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:70 Öka miljödiplomeringen efter FN:s antagna miljömål

av Ylva Wahlström m.fl.
 

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över hur man kan stärka utvecklingen kring miljödiplomeringen i hela Svenska kyrkans organisation.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta ekonomiska medel för att möjliggöra miljödiplomeringen för alla församlingar och pastorat som inte ekonomiskt klarat av steg 1 i miljödiplomeringen.
juli 18, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:38 Kunskapsförstärkning av Svenska kyrkans organisation

av Terence Hongslo
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att främja en kunskapsförstärkning av Svenska kyrkans organisation på alla nivåer genom att stödja Svenska kyrkans forskningsenhets satsning ”Social innovation i Svenska kyrkan” för att utveckla en utbildning för personer i ledande funktioner (både förtroendevalda och anställda medarbetare).…

juli 17, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:37 Miljödiplomeringen behöver ta hänsyn till den kemiska miljön

av Terence Hongslo
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera församlingar,
pastorat och stift att användning av oparfymerade produkter blir ett led i miljödiplomeringen av Svenska kyrkans lokaler.

Motivering

Miljödiplomeringen behöver ta hänsyn till den kemiska miljön.…

juli 17, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:34 Avsätt skog med höga naturvärden till fri utveckling

av Terence Hongslo

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att skog med höga
naturvärden avsätts för fri utveckling.

Motivering

En mycket stor del av den biologiska mångfalden finns i skogen. Skogar är de mest
skiftande ekosystemen på land.…

juli 17, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:35 Hyggesfritt skogsbruk i Svenska kyrkans skogar

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att Svenska kyrkans
skogar ställs om till hyggesfritt skogsbruk.

Motivering

Skogar med stor artrikedom håller på att förvandlas till trädplanteringar. Detta är en
katastrof för den biologiska mångfalden.…

juli 17, 2016

Kyrkomötet: Motion 2016:36 Gör kyrkan tillgänglig för alla

av Terence Hongslo

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera stift, pastorat
och församlingar att Svenska kyrkans lokaler hålls parfymfria gällande både kyrkans personal, förtroendevalda och besökare.

Motivering

Doftöverkänsliga kan inte besöka allmänna utrymmen där de riskerar att utsättas för parfymdoft.…

maj 27, 2016

Ny styrelse för MPSK riks 2016

Miljöpartister i Svenska kyrkan riks, MPSK riks, har haft ett årsmöte 2016-03-19 i Stockholm. Det inleddes med ett föredrag av Kristina Segerström, hållbarhetsingenjör.

De för 2016 ordinarie styrelseledamöterna i MPSK riks styrelse är enligt följande:

Luleå stift: Anders Rålin. Göteborgs stift: Soili Brunberg.…

april 28, 2016

Nya asylpolitiken kan få oss att gå i oppositionElva miljöpartister i upprop: Migrationsöverenskommelsen måste omförhandlas

Debattartikel i Aftonbladet 11/4-2016

Vi är en grupp miljöpartister som är djupt oroade över samhällsutvecklingen vad gäller attityden till flyktingar. Några av oss har skrivit två motioner om en mer generös flyktingpolitik som till synes har mottagits positivt av partistyrelsen inför kongressen, med bifall på de flesta av att-satserna.…