juni 2014

juni 30, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:16 Ekoteologisk professur

av Ylva Wahlström m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att möjliggöra införandet av en ny
professur i ekoteologi vid något av universiteten i vårt land.

Motivering

Klimat- och miljöproblemen blir alltmer överskuggande för mänskligheten, för
skapelsen i sin helhet och för jordens överlevnad.…

juni 29, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:14 Kulturen som grundläggande uppgift

av Marja Sandin-Wester m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring i kyrkoordningen som innebär att kultur läggs till som en del av församlingens grundläggande uppgift.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta med kulturen som en självständig del i den verksamhetsindelning som finns med i redovisningsmodellen för församlingar och pastorat.
juni 29, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:13 Ökad tillgänglighet för allergiker i kyrkans lokaler

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att på lämpligt sätt rekommendera att kyrkans personal undviker att använda parfym vid kyrkliga förrättningar.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att på lämpligt sätt rekommendera att de förtroendevalda undviker att använda parfym vid möten för förtroendevalda.
juni 29, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:12 Från teori till handling som förvaltare av skog och mark

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring av kyrkoordningens formulering om prästlönetillgångar 46 kap. 3 § till att lyda: Prästlönetillgångarna ska förvaltas på ett ekologiskt, etiskt och hållbart sätt så att prästlönetillgångarnas biologiska mångfald bevaras och den ekonomiska avkastningen även finns för kommande generationer.
juni 23, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:8 Rättvisare fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna

av Elsa Christersson och Carl-Henrik Henriz

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att komma med förslag till kyrkomötet om sådan ändring i kyrkoordningen att det blir möjligt för stiften att fördela vinsten från prästlönetillgångarna mellan församlingarna på ett mera rättvist sätt.…

juni 23, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:7 Omställning till ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk

av Elsa Christersson och Carl-Henrik Henriz

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att komma med förslag till
kyrkomötet om sådan ändring i kyrkoordningen att det blir möjligt för stiften att
inleda ett arbete för att ställa om till ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk.…