Kyrkomötet: Motion 2016:39 Möjligheten att höra ord och ton i våra kyrkor

Show all

av Elsa Christersson och Hildegard Jarskog
 

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram modeller för
    ljudanläggningar som kan användas i olika typer av kyrkorum.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att anslå särskilda medel till en särskild fond från vilken församlingarna kan ansöka om bidrag till bra ljudanläggningar.

Motivering

Av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2016:1 framgår att kyrkostyrelsen, som en följd
av ett kyrkomötesbeslut, har initierat ett arbete för att ta fram en plattform om
kyrkomusiken och etablera ett brett samråd kring kyrkomusikens framtida roll i
samhällets kulturliv.
Kyrkomusikens mycket stora roll i kyrkans församlingsliv och betydelse för
medlemmars upplevelse av kyrkobesök är säkert klar för alla. Genom att musiken
har dragningskraft på så många skapar detta också en möjlighet att nå ut med
Svenska kyrkans budskap. Men akustiken i våra kyrkor är inte alltid den bästa. Det
finns bot, men bra anläggningar är dyra och kyrkans ekonomiska tillgångar är inte
jämt fördelade.
Eftersom problemet är angeläget och många församlingar har små ekonomiska
resurser, medan kyrkomötet förfogar över betydande tillgångar, finns det anledning
för kyrkomötet att på central nivå, i samband med att ovan nämnda plattform tas
fram, också finna modeller för bra ljudanläggningar, och avsätta medel som kan
sökas för att möjliggöra för församlingarna att arbeta med detta.

Lund den 25 juli 2016

Elsa Christersson (MPSK)
Hildegard Jarskog (MPSK)